وبلاگ

دزدگیر اماکن گپ (GAP-T11) – کاتالوگ فارسی

دزدگیر اماکن گپ (GAP-T11) - کاتالوگ فارسی

راهنماي کارایی دزدگیر اماکن گپ (GAP-T11)

ويژگيهاي T11 در يك نگاه

 1. قابل ارائه با ريموت Code Hopping يا Code Fix
 2. Control Phone (كنترل از طريق خط تلفن)
 3. امكان شنود
 4. SMD Full
 5. زون بيسيم
 6. رله فرمان در باز كن
 7. دينگ دانگ قابل كنترل
 8. زون 24 ساعته
 9. حالت نيمه فعال
 10. 15 حافظه شمارهگيري
 11. 18 ثانيه پيام قابل ضبط
 12. شماره گيري Tone/Pulse
 13. نمايشگر LCD
 14. ايزوله بودن خط

مقدمه

بتدا تغذيه دستگاه)برق220ولت يا باطري12 ولت(راوصل كرده سپس براي استفاده از صفحه كليد ابتدا رمز چهار رقمي را واردكرده )بطور پيش فرض چهار بار عدد صفر راواردكنيد و بعد کلید ENTER () را فشاردهيد تا پس از باز شدن قفل صفحه كليد واردمنوي اصلي شويد

معرفـي كليدهـا

كليد () : جهت جستجودر منوي دستگاه )در جهت باال( ميباشد.
كليد () : جهت جستجودر منوي دستگاه )در جهت پايين( ميباشد.
كليد () : جهت بازگشت به منوهاي قبلي يا خروج كامل از منوي دستگاه ميباشد.
كليد () : جهت تاييد يا ورودبه منوي اصلي ميباشد.

منوي اصلي دستگاه

ايندستگاه ازدو منوي اصلي setting Alarm و setting Dialer تشكيل شده است كه هركدام داراي چندين منوي فرعي بشرح زير مي باشد. براي پيداكردن منوهاي فرعي ابتدا يكي از دو منوي اصلي را با كليد يا پيداكرده و كليد را فشارداده سپس گزينه مورد نطر را با يا پيداكرده و كليد را فشار دهيد.


Dialer Setting

1 .وارد كردن شماره تلفن

 • روي گزينه Set Tell Num كليد را فشاردهيد.
 • شماره حافظه مورد نظر را با كليد يا پيدا كنيد و كليد را بزنيد.(1 تا 15 حافظه)
 • شماره را واردكنيد و مجددا کلید را فشاردهيد.
نكته: براي اينكه درهنگام شماره گيري بين دو شماره تاخيري بوجود آيد، بايستي بين آن دو شماره به ازاي هر 3 ثانيه تاخير، يكباركليد (#) را فشاردهيد.

2 .مشاهده شماره تلفنها

 • روي گزينه View Tell Num كليد را فشاردهيد.
 • باكليد يا  شماره هاي تلفن را مشاهده كنيد.

3 .تست شماره گيري دستگاه

 • روي گزينه Test Tell Num كليد را فشاردهيد.
 • با كليد يا  شماره مورد نظر را پيدا كنيد و كليد را فشار دهيد تا تست شروع شود.
نكته: در اين حالت در صورت اتصال خط تلفن به دستگاه و ضبط پيام با شماره مورد نظر تماس گرفته و پيام يكبار پخش ميشود.

4 .حذف كردن شماره تلفنها

 • روي گزينه Del Tel Num كليد را فشاردهيد.
 • با كليد يا  روي شماره مورد نظر رفته وكليد را فشار دهيد تا شماره حذف شود.

5 .ضبط پيام

 • روي گزينه Record Message كليد  را فشاردهيد.
 • دستگاه پس از 3 ثانيه شروع به ضبط پيامي 18 ثانيه اي ميكند.

6 .پخش پيام تعویض به ویرایشگر بلوکی

روي گزينه Play Message كليد  را فشاردهيد تا پيام پخش شود.

نكته: زدن دكمه در زمان پخش پيام، اين عمليات را متوقف خواهد كرد.

7 .انتخاب حالت شماره گيري Tone/Pulse

 • روي گزينه System Dialing كليد را فشاردهيد.
 • يكي از دو حالت Mode Pulse يا Mode Tone را با كليد يا  انتخاب كرده، كليد را فشاردهيد.

8 .حالت تحريك

روي گزينه Mode Trigger كليد را فشاردهيد.

با كليد يا  ميتوانيد يكي از حالات Trigger Level يا Trigger Edge را انتخاب كرده و سپس كليد را فشاردهيد.

نكته:گزينه Trigger Level براي حالات سطحي مي باشد كه اين حالت دستگاه پس از تحريك شدن تا زماني كه Alarm فعال باشد با شماره هاي داخل حافظه تماس گرفته و پيام را پخش مي كند و اگر گزينه Trigger Edge كه بيانگر حالت لبه مي باشد را انتخاب كنيد سيستم دراين حالت با هربار تحريك با كليه شماره هاي ذخيره شده در حافظه تماس گرفته و پيام را پخش مي كند.

نكته: خاموش كردن دستگاه در هر لحظه با ريموت موجب توقف اين عمليات مي شود.

9 .كنترل دستگاه از طريق خط تلفن

روي گزينه Control Phone كليد را فشاردهيد.

حالت On را باكليد يا انتخاب كرده و سپس كليد را فشاردهيد.

نكته: روشن بودن اين وضعيت به اين معناست كه شما قادر خواهيد بوداز راهدوردستگاه خود را خاموش و يا روشن نماييد.

حال گزينه Delay Ring ظاهر مي شودكه با كليد يا ميتوانيد يكي از اعداد 2 تا 12 را انتخاب كرده و كليد را فشاردهيد.

نكته:عدد بالا بيانگر تعداد زنگ هاي متوالي ميباشد كه شما تا زمان برقراري ارتباط با دستگاه مي شنويد تا آماده دريافت رمز و ساير فرامين گردد.

حال حالت Pin New ظاهر مي شود كه بايستي يك عدد 4 رقمي را وارد نماييد.
نكته: در اين دستگاه دو رمز ورودي وجود دارد كه با نامهاي Pincode و Password تعريف شده اند كه Pincode رمز مربوط به كنترل دستگاه از طريق خط تلفن بوده و Password رمز بازكردن قفل صفحه كليد دستگاه مي باشد.

پس از فشردن كليد دستگاه بر روي حالت Confirm رفته كه بايستي 4 رقم Pin New را براي تاييد نهايي ، دوباره وارد نماييد وكليد را فشاردهيد.

نكته: همين روش را براي خاموش كردن اين وضعيت ميتوانيد انجام دهيد.
نكته مهم: باهربار ورودبه اين منو الزم است دوباره رمز جديد را واردكنيد.
نكته: باهربار ورودبه منوي كنترل دستگاه از طريق خط تلفن الزم است رمزوارد شود.

چگونه دستگاه خود را از راه دور كنترل كنيم؟

ابتدا شماره خطي كه دستگاه به آن متصل مي باشد را گرفته تا دستگاه پيام “رمز را وارد كنيد” را پخش كند. پس از وارد كردن چهارمين عدد رمز در صورت صحيح بودن رمز ، ملودي پخش مي شود و اگر يك Bip طولانی پخش شد به معني نادرست بودن رمزمي باشد.

نكته: شما مجاز به دوباره واردكردن رمزمي باشيد ودر صورتيكه بار دوم هم رمز صحيح نباشد اتصال شما از دستگاه قطع ميشود. در صورت فشردن كليد 1 دستگاه روشن و كليد 3 دستگاه خاموش مي شود.

نكته: شما براي 10 ثانيه زمان داريد كه دستگاه رادر حالت Arm و يا DisArm قراردهيد كه پايان اين زمان با پخش يك Bip طولانی و قطع خط تلفن پايان مي يابد.در صورت فشردن كليد 6 دستگاه به شما به مدت 20 ثانيه امكان شنود صداي مكان حفاظت شده را مي دهد و پس از پايان 20 ثانيه دستگاه با پخش چند Bip كوتاه ازكاربر مي خواهد در صورت تمايل براي تمديد شنود 20 ثانيه ديگر كليد 6 رامجدد فشار دهد.

نكته:در زمان شنود مكان حفاظت شده كاربر مي تواند با فشردن كليد 1 دستگاه را روشن نمايد.

امكان قطع عمليات شماره گيري و شنود مكان حفاظت شده از طريق خط تلفن

همانطور كه مي دانيد اين سيستم داراي 15 حافظه براي درج شماره تلفن مي باشد كه بر اساس اولويت از شماره 1 تا 15 مرتب شده است در زماني كه دستگاه شروع به شماره گيري مي كند به چهار شماره اول حافظه امكان قطع عمليات شماره گيري تلفن كننده و يا شنود را مي دهد به طوري كه پس از پخش پيام درمرحله دوم دستگاه جمله “رمز را وارد كنيد” را پخش كرده و شما در صورت وارد كردن رمز صحيح و فشردن كليد 4،عمليات شماره گيري را متوقف مي كند .

اگر بجاي كليد 4 كليد 6 را فشار دهد سيستم با خاموش كردن دستگاه و قطع آژير، پيام دزدگير خاموش را پخش نموده و به شما به مدت 20 ثانيه امكان شنود صداي مكان حفاظت شده را مي دهد و پس از پايان 20 ثانيه با پخش چند Bip كوتاه از كاربر مي خواهد درصورت تمايل براي تمديد شنود 20 ثانيه ديگر كليد 6 رادوباره فشار دهد.

نكته: قابليت هاي بالا فقط مشروط بر فعال بودن منوي Control Phone مي باشد.
نكته: براي غيرفعال كردن اين امكان پس از ورود به منو،گزينه Control Phone رادر حالت Off قرارداده و از منو خارج شويد.

10.تغيير رمز صفحه كليد

روي گزينه Password Change كليد را فشار دهيد.

گزينه Password New را با كليد فعال و رمز جديد را وارد كنيد بعد كليد را فشاردهيد.

در قسمت Confirm رمز جديد را تكراركنيد و بعد كليد را فشاردهيد.

نكته: code Pin رمز ورود شما به دستگاه از طريق خط تلفن مي باشد و Password رمز ورود شما به دستگاه از طريق صفحه كليد می باشد.
نكته: در صورتي كه Password دستگاه را فراموش كرده ايد كافي است برق دستگاه را قطع كرده و را نگاه داريد و برق دستگاه را وصل نماييد. البته اين حالت Password را به حالت پيش فرض 4بار صفر برمي گرداند.

1 .بازگشت منوي Setting Dialer به حالت پيش فرض

روي گزينه Reset Master كليد را فشاردهيد.
حالت Yes را باكليد يا انتخاب كرده و سپس كليد  را فشاردهيد.


Alarm Setting

1 .افزودن ريموت به دستگاه

روي گزينه Setting Remote كليد را فشاردهيد.
در قسمت Remote New كليد را فشار دهيد و بعد كليد Key Lock ريموت مورد نظر را نگاه داريد تا عبارت Success Add روي LCD ظاهر شود.

نكته: زمانيكه Before Added روي صفحه ظاهر شد به اين معناست كه ريموت شم قبلاً  Set شده است.

2 .حذف كردن ريموت ها

روي گزينه Setting Remote كليد را فشاردهيد.
گزينه All Delete را باكليد يا از منوي Setting Remote پيداكرده و كليد را فشاردهيد.
حالت Yes را با فشار كليد انتخاب كنيد.3 .افزودن چشمي بيسيم WLS

روي گزينه Setting WLS كليد را فشاردهيد.
حالت WLS New را باكليد يا پيداكرده وكليد را فشاردهيد.

درهمين زمان چشمي را روشن نماييد يا تحريك كنيد تا Success Add ظاهر شود.

نكته: زماني كه Before Added روي صفحه ظاهر شد به اين معناست كه حسگر شما قبلاً Set شده است.

4 .حذف كردن كردن چشميهاي بيسيم (WLS)

روي گزينه Setting WLS كليد را فشاردهيد.
•گزينه All Delete را باكليد يا از منوي Setting WLS پيدا كرده وكليد را فشاردهيد.

حالت Yes را با كليد يا انتخاب كرده و سپس را فشاردهيد.

نكته1 :براي ذخيره سازي سنسور ها در Zoneهاي 1 و 2 و 4 بايد جامپر D0 تا D3 رادر وضعيت تعريف شده به صورت زير قرار دهيد :

دزدگیر اماکن گپ (GAP-T11) - کاتالوگ فارسی

نكته 2 :توجه شود كه حالت جامپر 0A تا 7A مربوط به حالت كد سنسورها ميباشد كه بايد در هر پروژه با پروژه ديگر تفاوت داشته باشد تا از ايجاد آلارم‌های خطا در پروژه هاي نزديك به هم جلوگيري به عمل آيد.

 

نكته 3 : در اين سيستم مجموعاً ميتوان 15 سنسور بيسيم MHZ 315 را معرفي نمود.

5 .تنظيم بخش آژير

روي گزينه Time Alarm كليد را فشاردهيد.

سه حالت زماني كم،متوسط، زيادكه به ترتيب Min، Mid و Max مي باشد يكي را با كليد يا مي توانيد انتخاب كنيد و بعد كليد را فشار دهيد.

6 .Mode Chirpe

روي گزينه Mode Chirpe كليد را فشاردهيد.
حالت Siren Inside براي پخش از آژير و Siren Out and In براي پخش همزمان از آژير و اسپيكر ميباشد كه هر كدام را با كليد يا انتخاب كرده و بعد كليد را فشاردهيد.

7 .تاخير آژير

نكته: اين منو كه در بيشتر سيستم هاي مشابه وجود ندارد به كاربر اين امكان را مي دهد تا در صورت استفاده از آژير و اسپيكر،همزمان فعال شوند و يا اسپيكر با 3 ثانيه تاخير پس از آژير به صدا در آيد.

روي گزينه Delay Out Siren كليد را فشاردهيد.

حالت No براي آژير و اسپيكر به صورت همزمان و Second 3) Yes) اسپيكر با تاخير 3 ثانيه اي پس از آژير فعال مي گردد كه حالت مورد نظر را باكليد يا انتخاب كرده و بعد کلید را فشاردهيد.

8 .تنظيمات حالت Chime

 • روش اول:
  روي گزينه Setting Chime كليد را فشاردهيد.
  حالت ON را باكليد انتخاب كنيد.
نكته: همين روش را براي خاموش كردن اين وضعيت ميتوانيد انجام دهيد.

روش دوم: كليد Key Open () ريموت را نگاه داشته و همزمان كليد Key Lock () را يكبار فشاردهيد. تكرار اين عمليات حالت Chime را به طور متوالي On و Off مينمايد. On شدن اين امكان با پخش صداي Chime تاييد و Off شدن آن با يك Bip طولانی همراه است

9 .بازگشت حالت System Alarm به حالت كارخانه

روي گزينه reset Master كليد را فشاردهيد.

روي حالت Yes كليد را فشاردهيد.

نقشـه سيـم بندي راهنماي سيم بندي ترمينال ها

اولين ترمينال از سمت چپ ورودي برق 220V مي باشد.
نكته: در صورتي كه براي سهولت در نصب، كانكتور ترانس را جدا مي نماييد حتماً توجه داشته باشيد كه ترمينال برق ورودي را نيز جدا نماييد. سيم هاي باطري را به ترمينال باطري ( قرمز به مثبت ومشكي به منفي) و سپس به باطري متصل نماييد.
نكته: اتصال اشتباه باطري موجب سوختن فيوز باطري مي گردد. در صورت بروز چنين اشتباهي فيوز سوخته را با فيوز يدكي (4 آمپر) تعويض نماييد.

انصالات بلندگو و آژير

اين سيستم مجهز به خروجي آژير و بلندگوي خارجي مي باشد.
آژير: در صورت استفاده از آژير مي توانيد آنرا به ترمينال (Siren)متصل نماييد.
نكته: در هنگام روشن و خاموش كردن سيستم، چيرپ Chirp از آژير (در صورت استفاده از آژير) پخش خواهد شد.
در اين سيستم پخش يكبار Chirp به معني روشن و پخش دوبار Chirp به معني خاموش شدن دستگاه مي باشد.

بلندگوي خارجي

درصورت استفاده از بلندگو براي اعلام خطر آن‌ را به ترمينال بلندگو(SP) متصل نماييد (حداكثر 2 بلندگوي 35 وات)
نكته 1:در صورتيكه در منوي setting Alarm/mode Chirp گزينه siren out and In انتخاب شده باشد، به هنگام روشن و خاموش كردن سيستم Chirp از آژيرو بلندگوي خارجي نيز شنيده خواهد شد.
نكته 2:در صورتي كه دستگاه به صورت Part روشن شود( بادكمه بيصدا براي مواقعي كه ميخواهيم حفاظت از زون Full صورت نگيرد.) Chirp دستگاه فقط از بلندگو شنيده خواهد شد.

ترمينال AUX

تغذيه چشم ها در اين سيستم توسط ترمينال Aux صورت مي گيرد. اين ترمينال توسط فيوز Aux (يك آمپر)حفاظت شده است.

اتصال زونها

در اين سيستم 4 زون (NC )تعريف شده است.
Z1 ( Part1-Chime ) : رفتار اين زون درهنگام روشن شدن سيستم کاملا مانند زون 2، بصورت Part بوده با اين تفاوت كه اين زون ميتواند در هنگام خاموش بودن سيستم به زون Chime نيز تبديل شود.
Z2( Part2 ) : حفاظت از اين زون دردو حالت Part و Full صورت ميگيرد.
( زون Full ) Z3 : حفاظت از اين زون فقط هنگام روشن شدن دستگاه به صورتFull ( دكمه با علامت قفل بسته ) صورت مي گيرد. زون Full به شما اين امكان را مي دهد تا با روشن كردن سيستم به حالت Part ( دكمه بي صدا ) حفاظت از اين زون صورت نگيرد. اين امكان براي مواقعي كه ميخواهيد سيستم حفاظتي روشن بوده ولي بخشي ازمحيط حفاظت نشود مناسب مي باشد.
( زون Tamper يا زون 24H ) Z4 : حفاظت از اين زون در حالت روشن يا خاموش بودن سيستم صورت مي گيرد. حفاظت از جعبه بلندگو، كنترل Tamper چشم ها و پدال و يا شاسي هاي اضطراري توسط اين زون صورت مي گيرد. در صورت فعال بودن اين امكان ( on=Chime ) و به هنگام خاموش بودن سيستم فعال شدن سنسور يا سنسورهاي اين زون باعث پخش ملودي زيبا از بلندگوي كوچك داخل درب دستگاه مي گردد. اين امكان براي محيط ها ياداريومطب پزشكان مناسب ميباشد. براي فعال ياغيرفعال كردن اين امكان به بخش Chime – Setting Alarm مراجعه كنيد.

ترمينال Opener Door

زدن دكمه خاموش (قفل باز) و نگه داشتن آن هنگامي كه سيستم خاموش است باعث فرمان دادن سيستم به رله قفل برقي مي گردد. اين ترمينال به صورت كنتاكت فاقد ولتاژ بوده و توانايي راه اندازي مصرف كننده هايي تا 3 آمپر را دارد. براي سيم بندي به دياگرام نحوه اتصالات مراجعه كنيد.


ترمينال خط

خط تلفن جهت راه اندازي تلفن كننده سيستم به ترمينال (in Tel)متصل مي گردد.

راهنماي اتصال دستگاه به ديوار

دزدگیر اماکن گپ (GAP-T11) - کاتالوگ فارسی

دزدگیر اماکن گپ (GAP-T11) - کاتالوگ فارسی

دزدگیر اماکن گپ T11 با تلفن‌کننده (GAP-T11)


دانلود فایل


در صورت نیاز به راهنمایی و دریافت مشاوره می توانید از کارشناسان مجموعه اَکتیوآلارم سوالات خود را بپرسید.نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *