دزدگیر تصویری موتورسیکلت اسپای زنوتیک – کاتالوگ فارسی

دزدگیر تصویری موتورسیکلت اسپای زنوتیک

راهنمای ویژگی‌های دزدگیر تصویری موتورسیکلت زنوتیک

۱.۱ فعال‌سازی با صدا و فلاشر

پس از پارک کردن موتورسیکلت و برداشتن کلید، دکمه (آیکون قفل) را روی ریموت کنترل فشار دهید. چراغ LED چشمک خواهد زد، چراغ‌های فلاشر یک بار چشمک می‌زنند و آژیر یک بار صدای “بیپ” می‌دهد. سپس سیستم در حالت فعال با صدا و فلاشر قرار می‌گیرد. ریموت کنترل نیز یک بار صدای “بیپ” می‌دهد. همزمان، نمادهای (آیکون قفل) و (آیکون قفل) روی صفحه نمایش ریموت کنترل روشن می‌شوند.

۱.۲ فعال‌سازی بی‌صدا

پس از پارک کردن موتورسیکلت، برداشتن کلید و بستن تمام درب‌ها، دکمه (آیکون قفل) را روی ریموت کنترل به سرعت دو بار فشار دهید. چراغ LED چشمک خواهد زد، چراغ‌های فلاشر یک بار چشمک می‌زنند و آژیر صدایی تولید نمی‌کند. سپس سیستم در حالت فعال بی‌صدا قرار می‌گیرد. ریموت کنترل نیز یک بار صدای “بیپ” می‌دهد. همزمان، نمادهای (آیکون قفل) و (آیکون قفل) روی صفحه نمایش ریموت کنترل روشن می‌شوند.

 • برای ورود به حالت فعال با صدا و فلاشر، یک بار دکمه (آیکون قفل) را فشار دهید.
 • برای ورود به حالت فعال بی‌صدا، دو بار دکمه (آیکون قفل) را فشار دهید.
 • برای بازگشت به حالت فعال با صدا و فلاشر بعد از حالت بی‌صدا، سه بار دکمه (آیکون قفل) را فشار دهید.

۱.۳ سنسور ضربه

هنگامی که دزدگیر فعال است و برای اولین بار ضربه به موتورسیکلت وارد شود:

 • آژیر ۵ بار به صدا در می‌آید.
 • چراغ‌های فلاشر همزمان روشن می‌شوند.
 • موتور قفل می‌شود.
 • ریموت کنترل برای یادآوری و هشدار به مالک، ۵ بار صدای “بیپ” می‌زند و یک بار ویبره می‌رود.
 • نمادهای سنسور ضربه و چراغ‌های فلاشر روی صفحه نمایش ریموت کنترل روشن می‌شوند.

اگر در ۱۰ ثانیه بعد ضربه دیگری وارد شود:

 • آژیر به مدت ۳۰ ثانیه با صدای بلند به صدا درمی‌آید و چراغ‌های فلاشر روشن می‌مانند.
 • موتور روشن نمی‌شود.
 • ریموت کنترل به مدت ۳۰ ثانیه صدای “بی‌بی‌بی” می‌دهد و سپس ۸ بار ویبره می‌رود.
 • نماد ویبره و نماد چراغ‌های فلاشر روی ریموت کنترل روشن می‌شوند.

بعد از هشدار، سیستم به حالت قبلی خود باز می‌گردد.

در حالت فعال بی‌صدا، آژیر به صدا درنمی‌آید اما سایر عملکردها مشابه حالت فعال با صدا و فلاشر هستند.

۱.۴ فعال شدن با روشن شدن ACC

هنگامی که دزدگیر فعال است، سوئیچ ACC را روشن کنید. آژیر به مدت ۳۰ ثانیه به صدا درمی‌آید، چراغ فلاشر چشمک می‌زند و موتور خاموش می‌شود. نماد صندوق عقب و نماد چراغ‌های فلاشر روی ریموت کنترل روشن می‌شوند. همچنین، ریموت کنترل بعد از هشدار به مدت ۳۰ ثانیه صدای “بی‌بی‌بی” می‌دهد و ۸ بار ویبره می‌رود. پس از هشدار، سیستم دزدگیر به حالت قبلی خود باز می‌گردد.

۱.۵ قطع صدای آژیر

در حالت فعال، دکمه (آیکون قفل) را فشار دهید تا صدای آژیر قطع شود. همزمان، سیستم به حالت قبلی خود باز می‌گردد و هشدار روی هر دو ریموت کنترل نیز قطع می‌شود.

۱.۶ غیرفعال کردن

در حالت فعال با صدا و فلاشر، برای باز کردن درب‌ها، یک بار دکمه (آیکون قفل) را فشار دهید. چراغ‌های فلاشر دو بار چشمک می‌زنند، آژیر دو بار صدا می‌دهد و سپس سیستم غیرفعال می‌شود. ریموت کنترل دو بار صدای “بی‌بی” می‌دهد، همزمان نماد (آیکون قفل) روشن می‌شود و نور پس‌زمینه نیز روشن می‌گردد.

هنگام غیرفعال کردن در حالت بی‌صدا، آژیر به صدا درنمی‌آید اما سایر عملکردها مشابه حالت با صدا و فلاشر هستند.

۱.۷ یادآوری فعال‌سازی

پس از پارک کردن و خاموش کردن موتور، اگر مالک بعد از ۸ ثانیه درب‌ها را ببندد و موتور را ترک کند، آژیر سه بار صدای “بی… بی” می‌دهد تا به مالک یادآوری کند که سیستم را فعال کند.

روش فعال‌سازی:

 • سوئیچ را روی وضعیت ACC قرار دهید.
 • دکمه “④” را به مدت ۲ ثانیه نگه دارید، آژیر یک بار به صدا در می‌آید تا این عملکرد را غیرفعال کند.
 • برای فعال کردن این عملکرد، دکمه (آیکون قفل) را به مدت ۲ ثانیه نگه دارید، آژیر دو بار به صدا در می‌آید تا به شما یادآوری کند که سیستم در حالت فعال قرار دارد.

۱.۸ ضد سرقت

هنگام رانندگی، دکمه (آیکون قفل) را به مدت ۲ ثانیه یا بیشتر نگه دارید تا وارد حالت ضد سرقت شوید. چراغ‌ها به سرعت چشمک می‌زنند، آژیر با صدای بلند به صدا در می‌آید و چراغ‌های فلاشر چشمک می‌زنند. موتور پس از ۲۰ ثانیه به طور خودکار خاموش می‌شود و تنها با فشار دادن دکمه (آیکون قفل) می‌توانید سیستم را غیرفعال کنید.

۱.۹ استارت موتور از راه دور

پس از پارک کردن و خاموش کردن موتور، دکمه “بی‌صدا” را دو بار در عرض سه ثانیه فشار دهید. موتور به طور خودکار روشن می‌شود. زمان استارت ۱ ثانیه است. بعد از روشن شدن موفق موتور، نماد اگزوز روی ریموت کنترل چشمک می‌زند و سه بار صدای “بی‌بی‌بی” می‌دهد. سپس دکمه (آیکون قفل) را برای خاموش کردن فشار دهید.

۱.۱۰ قطع موتور از راه دور

در حالت روشن بودن موتور، دکمه لغو (Cancel) را فشار دهید تا موتور خاموش شود.

۱.۱۱ فعال‌سازی خودکار

در حالت فعال، اگر دکمه (آیکون قفل) را برای غیرفعال کردن فشار دهید اما موتور را طی ۲۵ ثانیه روشن نکنید، سیستم به طور خودکار مجددا فعال می‌شود زیرا این حالت به عنوان غیرفعال‌سازی اشتباه در نظر گرفته می‌شود. صدای قفل درب از ریموت کنترل پخش می‌شود تا به مالک یادآوری کند که سیستم فعال است. این حالت در وضعیت فعال با صدا و فلاشر یک صدای “دو” می‌دهد و در حالت فعال بی‌صدا صدایی پخش نمی‌شود.

روش فعال‌سازی:

 • سوئیچ موتور را روی وضعیت روشن (ON) قرار دهید.
 • دکمه‌های لغو (Cancel) و بی‌صدا (Mute) را به طور همزمان به مدت ۲ ثانیه نگه دارید.
 • آژیر دو بار به صدا در می‌آید و سپس این عملکرد فعال‌سازی خودکار فعال می‌شود. این حالت در وضعیت فعال بی‌صدا صدایی پخش نمی‌کند.
 • حالت پیش‌فرض کارخانه روشن است.

۱.۱۲ پیدا کردن موتور

اگر مالک موتور نمی‌داند موتورسیکلت او کجاست:

 • دکمه “پیدا کردن موتور” را به مدت ۲ ثانیه نگه دارید، در این لحظه آژیر به مدت ۱۰ ثانیه به صدا در می‌آید و همزمان چراغ‌های فلاشر چشمک می‌زنند تا با صدا و فلاشر به مالک موقعیت موتور را یادآوری کنند.
 • دکمه “پیدا کردن موتور” را همچنان نگه دارید، چراغ‌های فلاشر بدون صدای آژیر چشمک می‌زنند تا با نور به مالک موقعیت موتور را یادآوری کنند.

مهم نیست که واحد اصلی با صدا و فلاشر یا فقط با فلاشر یادآوری ‌دهد، با فشار دادن هر دکمه‌ای، یادآوری موقعیت موتور متوقف می‌شود.

۱.۱۳ حافظه قطع برق

در صورت قطع برق، پس از وصل مجدد برق، وضعیت تنظیمات به حالت قبل باز می‌گردد.

۱.۱۴ خلع اضطراری

اگر ریموت کنترل خراب یا گم شده است، سوئیچ را از وضعیت خاموش (OFF) به وضعیت روشن (ON) ده بار بچرخانید. سپس سوئیچ را در آخرین بار به مدت ۲ ثانیه یا بیشتر روی وضعیت روشن نگه دارید. سیستم غیرفعال می‌شود و وارد حالت خلع اضطراری می‌شود. دیگر نمی‌توانید سیستم را فعال کنید مگر اینکه از این حالت خارج شوید. در حال حاضر، با فشار دادن دکمه (آیکون قفل) روی ریموت کنترل می‌توانید از این حالت خارج شوید یا بعد از فرایند یادگیری کد، یک ریموت کنترل دیگر را برای حذف این وضعیت مطابقت دهید.

۱.۱۵ نشانگر LED (اختیاری)

در حالت فعال، چراغ LED هر ۲ ثانیه دو بار چشمک می‌زند تا به مالک یادآوری کند و به دیگران هشدار دهد که موتورسیکلت در حالت فعال قرار دارد.

هنگام فعال شدن آژیر، در صورت فعال بودن سیستم، چراغ LED به سرعت و به طور مداوم چشمک می‌زند. پس از هشدار برای یادآوری مالک از فعال شدن آژیر، چراغ LED هر ۲ ثانیه چهار بار چشمک می‌زند. این کار تا زمان غیرفعال کردن سیستم و روشن کردن سوئیچ ACC ادامه پیدا می‌کند.

اگر سیستم هشدار فعال شود و سوئیچ ACC روشن باشد، چراغ LED به سرعت و به طور مداوم چشمک می‌زند تا زمانی که سیستم غیرفعال شود و سوئیچ ACC روشن گردد.

۱.۱۶ یادآوری وضعیت باتری

در صورت کم بودن باتری، با فشار دادن هر دکمه‌ای روی ریموت کنترل برای انجام یک کار، یک صدای هشدار به صدا در می‌آید تا به شما یادآوری کند که باتری کم است. همچنین، نماد باتری میزان باقی‌مانده شارژ را نشان می‌دهد.

زمانی که دکمه‌ای را فشار نمی‌دهید، سنسور به طور مداوم میزان شارژ باتری را تشخیص می‌دهد. اگر سنسور تشخیص دهد که باتری کم است، تنها تعداد خطوط باقی‌مانده باتری را بدون صدای هشدار و فقط با نمایش خطوط مربوطه نشان می‌دهد.

 • هنگامی که ولتاژ باتری بیشتر از ۱.۳ ولت باشد، نمایشگر باتری LCD سه خط را نشان می‌دهد.
 • هنگامی که ولتاژ باتری ۱.۲ تا ۱.۳ ولت باشد، نمایشگر باتری LCD دو خط را نشان می‌دهد.
 • هنگامی که ولتاژ باتری ۱.۱ تا ۱.۲ ولت باشد، نمایشگر باتری LCD یک خط را نشان می‌دهد.

هنگامی که ولتاژ باتری کمتر از ۱.۱ ولت باشد، حاشیه نمایشگر باتری LCD چشمک می‌زند و بعد از فشار دادن هر دکمه‌ای روی ریموت کنترل، صدای “دی…دی” از ریموت کنترل پخش می‌شود.

۱.۱۷ تنظیم زمان و آلارم

دکمه‌های (آیکون قفل) و (آیکون قفل) را به طور همزمان به مدت ۱ ثانیه نگه دارید تا وارد حالت تنظیم شوید. در این لحظه، ریموت کنترل یک بار صدا می‌دهد و (آیکون قفل) روشن می‌شود.

سپس دکمه (آیکون قفل) را فشار دهید تا تنظیمات را به صورت دایره‌ای بین زمان → دقیقه، زمان → ساعت، ساعت زنگ دار روشن → خاموش، ساعت زنگ دار → دقیقه، ساعت زنگ دار → ساعت جابه‌جا کنید. نماد مربوطه به سرعت چشمک می‌زند.

دکمه (آیکون قفل) را برای تنظیم داده‌های تنظیم فشار دهید، سپس دکمه (آیکون قفل) را برای تنظیم بعدی فشار دهید. دکمه‌های (آیکون قفل) و (آیکون قفل) را همزمان به مدت ۱ ثانیه فشار دهید تا حالت تنظیم ذخیره شود و سپس از تنظیم خارج شوید. اگر دکمه (آیکون قفل) را فشار دهید، تنظیمات ذخیره نمی‌شوند.

تنظیمات پارامتر:

 • زمان: تنظیم ساعت و دقیقه
 • آلارم: روشن/خاموش کردن ساعت زنگ دار، تنظیم ساعت و دقیقه؛ هنگامی که زنگ هشدار به صدا در می‌آید، نماد ساعت زنگ دار روشن می‌شود و نور پس‌زمینه روشن می‌گردد.
 • خروج: دکمه‌های (آیکون قفل) و (آیکون قفل) را به طور همزمان فشار دهید، سپس حالت تنظیم را ذخیره کنید و خارج شوید. ریموت کنترل یک صدای هشدار می‌دهد و سپس به حالت آماده به کار و نمایش زمان باز می‌گردد.

۱.۱۸ تنظیم حساسیت ویبره (ادامه)

با هر بار فشار دادن دکمه، حساسیت با یک بوق کوتاه یک سطح افزایش می‌یابد. در کل ۵ سطح وجود دارد، سطح ۵ بالاترین و سطح ۱ پایین‌ترین است. پس از تنظیم، دوباره دکمه (آیکون قفل) یا (آیکون قفل) را فشار دهید تا خارج شوید. حساسیت پیش‌فرض کارخانه سطح ۴ است.

۱.۱۹ یادگیری کددهی ریموت

روش ۱:

 • سوئیچ را ۸ بار به وضعیت روشن (ON) بچرخانید.
 • سپس آن را در هشتمین بار در وضعیت روشن نگه دارید.
 • چراغ LED روشن می‌شود و آژیر یک صدای “بیپ” می‌دهد.
 • سپس هر دکمه‌ای روی اولین ریموت کنترل را در مدت ۸ ثانیه فشار دهید، چراغ LED دو بار چشمک می‌زند و آژیر دو بار صدای “دو” می‌دهد.
 • ریموت کنترل با یک آهنگ پاسخ می‌دهد، به این معنی که یادگیری کد برای اولین ریموت کنترل موفقیت آمیز بوده است.
 • هر دکمه‌ای روی دومین ریموت کنترل را در مدت ۸ ثانیه فشار دهید، چراغ LED یک بار چشمک می‌زند، آژیر ۴ بار صدای “دو” می‌دهد و ریموت کنترل با یک آهنگ پاسخ می‌دهد، به این معنی که یادگیری کد دومین ریموت کنترل موفقیت آمیز بوده است.
 • یک واحد مرکزی فقط می‌تواند با دو ریموت کنترل مطابقت داشته باشد.
 • پس از یادگیری کد، سوئیچ را بردارید.

در روش بالا، اگر مالک ظرف ۸ ثانیه هیچ دکمه‌ای را فشار ندهد، سیستم به طور خودکار از حالت یادگیری کد خارج می‌شود و ریموت کنترل اصلی را حفظ می‌کند. اگر فقط یک ریموت کنترل برای یادگیری وجود داشته باشد و بعد از یادگیری کد خارج شود، سیستم آخرین ریموت کنترل را به خاطر می‌سپارد و ریموت کنترل قدیمی به طور خودکار لغو می‌شود.

۱.۲۰ مشخصات واحد مرکزی دزدگیر تصویری موتورسیکلت زنوتیک(Brain Unit Specifications)

 • ولتاژ کاری: ۱۲V ± ۳V (ولتاژ کاری یعنی محدوده ولتاژ قابل قبولی که دستگاه برای کارکرد صحیح به آن نیاز دارد)
 • شدت صدای آژیر: ۱۱۰-۱۲۵ دسی‌بل (شدت صدا با واحد دسی‌بل سنجیده می‌شود. هرچه عدد دسی‌بل بالاتر باشد، صدا بلندتر است)
 • حساسیت دریافت: -۱۱۳ dBm (میزان سیگنال رادیویی ضعیفی که واحد مرکزی می‌تواند دریافت کند، با واحد dBm سنجیده می‌شود. هرچه عدد dBm منفی‌تر باشد، حساسیت دریافت بالاتر است)
 • فرکانس فرستنده: ۴۳۳.۹۱-۴۳۳.۹۳ MHz (فرکانس امواج رادیویی که واحد مرکزی برای ارسال سیگنال استفاده می‌کند)
 • انحراف فرکانس فرستنده: ≤ ۱۰KHz (حداکثر میزان تغییر فرکانس سیگنال ارسالی از فرکانس مرکزی)
 • توان فرستنده: ≥ ۲۰۰ mW (میزان قدرت سیگنال رادیویی که واحد مرکزی برای برقراری ارتباط با ریموت کنترل ارسال می‌کند)
 • برد کنترل: ۱۰۰۰ متر (حداکثر فاصله‌ای که واحد مرکزی می‌تواند با ریموت کنترل ارتباط برقرار کند)
 • دمای کاری: -۴۰°C تا -۸۵°C (محدوده دمایی که واحد مرکزی می‌تواند در آن به درستی کار کند)
 • فرکانس: ۴۳۳.۹۲ MHz ± ۰.۰۱ MHz (فرکانسی که واحد مرکزی برای دریافت سیگنال از ریموت کنترل استفاده می‌کند)
 • جریان مصرف در حالت استند بای: ≤ ۵ mA (میزان جریانی که واحد مرکزی در حالت آماده به کار بدون فعالیت خاص مصرف می‌کند)

۱.۲۱ مشخصات ریموت کنترل دزدگیر تصویری موتورسیکلت زنوتیک(Remote Control Specifications)

 • ولتاژ کاری: ۱.۱-۱.۶V (محدوده ولتاژ قابل قبولی که ریموت کنترل برای کارکرد صحیح به آن نیاز دارد)
 • فرکانس: ۴۳۳.۹۲ MHz ± ۰.۰۱ MHz (فرکانسی که ریموت کنترل برای ارسال سیگنال به واحد مرکزی استفاده می‌کند)
 • حساسیت دریافت: -۱۱۳ dBm (میزان سیگنال رادیویی ضعیفی که ریموت کنترل می‌تواند دریافت کند، با واحد dBm سنجیده می‌شود. هرچه عدد dBm منفی‌تر باشد، حساسیت دریافت بالاتر است)
 • فرکانس فرستنده: ۴۳۳.۹۱-۴۳۳.۹۳ MHz (فرکانس امواج رادیویی که ریموت کنترل برای ارسال سیگنال استفاده می‌کند)
 • انحراف فرکانس فرستنده: ≤ ۱۰KHz (حداکثر میزان تغییر فرکانس سیگنال ارسالی از فرکانس مرکزی)
 • توان فرستنده: ≥ ۱۵ mW (میزان قدرت سیگنال رادیویی که ریموت کنترل برای برقراری ارتباط با واحد مرکزی ارسال می‌کند)
 • برد ریموت کنترل: ۸۰۰ متر (حداکثر فاصله‌ای که ریموت کنترل می‌تواند با واحد مرکزی ارتباط برقرار کند)
 • جریان مصرف باتری در حالت استند بای: ≤ ۱۲۰uA (میزان جریانی که باتری ریموت کنترل در حالت آماده به کار بدون فعالیت خاص مصرف می‌کند)
 • دمای کاری: -۲۰°C تا -۶۰°C (محدوده دمایی که ریموت کنترل می‌تواند در آن به درستی کار کند)
دزدگیر تصویری موتورسیکلت اسپای زنوتیک - کاتالوگ فارسی
اشتراک گذاری
نوشته های مرتبط
محصولات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت
جستجو